თსუ სამართლის მიმოხილვა №5, 2022

ზღვარი სამოსამართლო ეთიკასა და გამოხატვის თავისუფლებას შორის

ანა აფრიდონიძე

ადამიანის უფლებადამცველის არსი და მისი საკანონმდებლო დონეზე განმარტების მნიშვნელობა

მარიამ ბალავაძე

პირადი განცხადების საფუძველზე პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკონსტიტუციო დილემები

ნინო დოლუაშვილი, ნინო ჯავახიშვილი

ანაბრის ხელშეკრულება და მის საფუძველზე წარმოშობილი მეანაბრის პირველადი და მეორადი მოთხოვნები 

ქეთევან კვიციანი

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის გამომწვევი რისკ-ფაქტორები და გამოვლენილი პრობლემები პანდემიის პირობებში

ხატია ლეონიძე

შრომითი ურთიერთობის უსაფუძვლოდ შეწყვეტის თანმდევი შედეგები ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში

ნიკა მაღედანი

სუროგაციის სამართლებრივი რეგულირების ზოგიერთი  პრობლემური ასპექტი

ნუცა მეუნარგია

ქმედების მცირე მნიშვნელობის არსი და მისი რეგულირების პრობლემა ქართულ კანონმდებლობაში

კალენიკე ურიდია, სოფიკო ჭელიძე

ქართული პარლამენტარიზმის ევოლუციის გზა ისნის კარვიდან თანამედროვეობამდე

კალენიკე ურიდია

თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგია საზღვრები, პირდაპირი და არაპირდაპირი შედეგები

გურანდა ქართველიშვილი

ჯანმრთელობის უფლების ხელყოფა და მორალური ზიანის ანაზღაურება სსკ–ის 413–ე მუხლის ფარგლებში

მარიამ ქობალია

აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე საკუთრების ჩამორთმევის მართლზომიერებასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა ადეკვატური კომპენსაციის ჭრილში

გიორგი ხომასურიძე