თსუ სამართლის მიმოხილვა №5, 2022

გურანდა-ქართველიშვილი