გამომცემლები

მთავარი რედაქტორი:
თამარ ტატანაშვილი

სამეცნიერო საბჭო:
პროფ. ევგენია კურზინსკი სინგერი
პროფ. ტანელ კერიკმაე
ასოც. პროფ. დოქ. თამარ ზარანდია
ასოც. პროფ. დოქ. გიორგი რუსიაშვილი
პროფ. ბესარიონ ზოიძე
პროფ. ანდრეა ბორონი
პროფ. გიორგი კვერენჩხილაძე
ასოც. პროფ. გიორგი კახიანი
პროფ. ირმა ხარშილაძე
ასოც. პროფ. დავით ბოსტოღანაშვილი
ასოც. პროფ. კობა ყალიჩავა
ასისტ. პროფ. სერგი ჯორბენაძე
ასოც. პროფ. თამარ ზამბახიძე
ასოც. პროფ. ეკატერინე შენგელია
დოქ. არჩილ ჩოჩია

მთავარი რედაქტორის ასისტენტი:
ირაკლი ლეონიძე

ტექნიკური რედაქტირება:
მარიამ ჩირგაძე, ნატალი მურვანიძე (№ 4, 5)

№6, №7

ბენაშვილი სალომე, გოგინაშვილი მარიამ, გოგუა ანა, კარიაული ელენე, რიკაძე სალომე, ფუტკარაძე ნია, ყარალაშვილი ნინო, შარვაშიძე მარიამ, ხარატიშვილი ტატო

დიზაინი:
დავით მაისურაძე

© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2022
© ავტორები

ISSN 2449-268X

ISSN 2449-2760